Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Fundusz Sprawiedliwości

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanymi z COVID-19 nasz ośrodek jest zamknięty do odwołania. Jednak nasi specjaliści udzielają pomocy zdalnej (za pomocą telefonu, maila, Skype itp.). W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt pod numerem 579 519 688 lub ogólnopolską infolinią 222 309 900 lub mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com

Zasady udzielania wsparcia

Zadanie jest skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków

przestępstw i osób im najbliższych. Do określenia statusu osoby posługujemy się

definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie karnym (dalej: k.k.):

1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),

2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),

3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej

małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

USŁUGI OŚRODKA

Pomoc prawna i mediacje

Udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom

im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

(mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym.

Wsparcie psychologiczne 

Udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego

osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom  im najbliższym.

Wsparcie osób pierwszego kontaktu

Wspieranie osób przez uprawnione osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku w Gliwicach i

lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach. 

Pomoc finansowa

Wsparcie finansowe w tym: pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji.

Poproś o kontakt

Imię *

Nazwisko *

Numer tel. *

Wiadomość

infolinia: 579 519 688

©2019 by Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami. Proudly created with Wix.com